ကုိတူးတူး ဆယ္လီဘရတီ ေဖးဘရိတ္ mrtv4

ထဲမွာေတြ႔လုိက္တယ္ (ဘယ္သူလဲ)

ေခ်ာသားပဲ

တမ်ဳိးမထင္နဲ႕ေနာ္

single လားဟားဟား …

စိတ္ကူးယဥ္တာေတာ့မေကာင္းဘူးေနာ္

လက္ေတြ႕လည္းတစ္ခုမွမရွိ …ေလာေလာဆယ္

ၿပည္ပမွာေတာ့ဘာရွိတယ္

ၿပည္တြင္းမွာေတာ့အစြမ္းအစမရွိ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.