အစမ္းသပ္ခံပညာေရး

ပညာေရးမွာ ေကာင္းမေကာင္းေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္ ..

ႏုိင္ငံေရးမွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိသေလာက္

ပညာေရးမွာ တည္ျငိမ္သင့္တယ္ ..

ေက်ာင္းသားေတြကေရွ႕ကုိၾကဳိၾကည့္လုိ႔ မရဘူးၿဖစ္ေနတယ္ …

၈ တန္းတုံး ..ဂုဏ္ထူးေလး ယူမလုိ႕ကုိ စနစ္ကေျပာင္းသြားေရာ …

agti တုံးက formula ေတြ ထြက္တယ္ ..

b.tech ၾက..ညံ့ေရာ ..

ခုအရင္လုိ ..BE ..ျဖစ္သြားျပီ..ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ …

quality ..quantity …အရည္အခ်င္း၊အေရအတြက္မွ်သင့္တယ္ …

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.