ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား

-တုိးတက္ေစျခင္ေသာ ေစတနာ

-တုိးတက္ေအာင္တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ
[တကယ္လုပ္ေဆာင္မွဳ]

-လုပ္ေဆာင္ရဲျခင္း …သတၱိ

-လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ေသာမူ၀ါဒမွန္ကန္ျခင္း

-ျမန္ဆန္မွဳ [ေနာက္က်ရင္လည္းတခ်ဳိ႕လုပ္ရပ္ကအက်ဳိးမရွိဘူး]

************************************
ပညာရွင္မ်ားကုိေမြးထုတ္ျခင္း၊ေနရာေပးျခင္း

ကုိေထာက္ခံပါတယ္ …

ေတာင္ကုိရီးယားမွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့ေပမယ္

ပညာရွင္ေတြကုိေနရာေပးခဲ့ေတာ့ ယေန႕ လုိ

အေျခအေနကုိ ေတြ႔ရပါတယ္

၂၀၁၅ …မွာ ၁၀၀ % ပညာရွင္ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္ …

ဒိျပင္လူေတြကလည္းေလးစားပါတယ္ …

လုပ္ေဆာင္မွဳေတြေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ …

****************************************
မဆလ ေခတ္မွာ က်ရွဳံးတယ္ …

စစ္တပ္ေခတ္မွာ တန္႔ေနတယ္ …

ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ …တုိးတက္ျခင္းလကၡဏာရွိလာတယ္ …

အရွိန္အဟုန္ကုိ ေလ်ာ့မသြားဖုိ႕ ၾကိဳးစားရမယ္ …

****************************************

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.