ဒုတိယအၾကိမ္ေရးသားၿခင္း …

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ…

-လူခ်မ္းသာအလႊာတစ္ခုတည္းသာေပၚေပါက္တဲ့

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ကုိသတိထားသင့္တယ္ …

-လူလတ္တန္းစား မ်ားမ်ားပါ၀င္သင့္တယ္ …

-လူလတ္တန္းစား တုိးပြားလာရမယ္ …

-ရွယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ မ်ားမ်ားတုိးတက္သင့္တယ္ …

-အရင္းအႏွီးနည္းနည္း..စီးပြာေရးအျမင္ရွိသူေတြ …

ပူးေပါင္းေပးရမယ္ …

-စေတာ့ ေစ်းကြက္ အသားၾကရမယ္ …

_ႏုိင္ငံၿခား ရင္းႏွီး မွဳ ပမာဏကုိ

ပူးေပါင္းယွဥ္ၿပဳိင္ရမယ္…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.