အရင္တစ္ပတ္က မေရးၿဖစ္တာၾကာေတာ့

ေရးလုိက္တာ အားေပးၾကပါတယ္

ေၿမွာက္ေပးတာလားေတာ့မသိ …

အလကားေၿပာတာ …ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

********************************
ECONOMY

လုပ္ငန္းေသး ၊ လုပ္ငန္းလတ္ေတြကုိ

လုပ္ငန္းႀကီးၿဖစ္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးရမယ္

********************************
လုပ္ငန္းၾကီးေတြ ကုိ လြယ္လြယ္ မၿပဳိလဲေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရမယ္

********************************

အကပ္အရပ္ နဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ဖယ္ရွား ၊ တားဆီး ၊***

အၿမင္ မေစာင္းေအာင္ တည့္မတ္ေပးရမယ္ ***

*********************************

စေတာ့ရွယ္ရာေစ်းကြက္ဆီ ဦးတည္ထားရမယ္

*********************************
JVC *** important

ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာနည္းပညာဖက္စပ္လုပ္တာ

ေရြးခ်ယ္အားနည္းတယ္

quality ထက္ အဆင္ေၿပရာႏုိင္ငံေတြနဲ႕လုပ္ေဆာင္

တာေတြ႕ရတယ္ အက်ဳိးရသင့္သေလက္မရဘူး ***

နည္းပညာနုိင္ငံထက္ ေစ်းကြက္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္

eg.အာဖရိက သုိ႕ …..၊

********************************
လတ္တေလာေစ်းၾကီးတာထက္ ေရရွည္အတြက္

ေကာင္းတယ္

**********************************
eg . ေကာလင္း ေရႊထုတ္လုပ္ေရး ၊

ထြက္သင့္သေလာက္ မထက္ဘူ း ၊

ရဲရြာ စီမံကိန္ း …

_ သံေခ်းကုိက္စက္ေတြ …

_ ၃၀% ေလာက္ ပုိထြက္ႏုိင္တယ္ …

********************************

သူတုိႏိုင္ငံမ်ာေတာင္ နည္းပညာ ခၽြဳိ႕ယြင္းမွဳ

၀န္ခံရတာေတြရွိတယ္

*********************************

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.