ျမန္မာ Vs အုိမန္

ျမန္မာ

တုိးတက္ေနတဲ့အသင္း

နည္းစနစ္ပုိင္းသိပ္ေျပာစရာမလုိပါဘူး

ေနာက္အတြက္ဆုိရင္

ဘယ္နည္းျပနဲ ့မဆုိ ပြဲမ်ားမ်ားၾကည့္ျပီး **

လူေရြးေတာ္ရမယ္ **

ပါရမီေကာ ၊ ၾကိဳးစားမွဳေရာ

line up ေနရာလုၾကိဳး စားမွဳဖန္တီးေပးရမယ္

တည္ၿငိမ္မွဳလည္းလုိတယ္

u23/21 ေလာက္ေတြ စေကး ၊အထိမ္းအသိမ္း ၊

passing ၊ေန ရာယူပုံ ၊ ေလ့က်င့္ေပးရမယ္ ၊

၃ပုံ၂ ပုံ ေလာက္က အေျခခံ လုိတယ္ ၊**

ျပည္တြင္းေျခစမ္းပြဲ ၊ ျပည္ပေျခစမ္းပြဲ ၊

ေတြမ်ားမ်ားလုိတယ္ …

အရန္အသင္းတုိးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.