လူမ်ားျပီးပြဲမစည္ဘူးေနာ္

ကုိယ္အေၾကာင္းဆုိတာ –နားလည္ေပးႏုိင္မယ့္လူပဲေျပာခ်င္တာ

သိျပီးသားေတြဆုိေတာ့–အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးၾကည္႔မိတယ္

ေရွ့ပုိင္းကိစၥေတြ–နည္းနည္းေတြ ့လာရေတာ့–၀တၳုဳ

လြဲမွာစိုးလုိ့

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.