အၿမင္

************************

စကားလုံးအတိအက်ေတာ့မမွတ္မိေပမယ့္

က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရဲ့

( လက္ယာဘက္လက္ျဖင့္….ဆန္ေရစပါးတုိ႔ကုိေပးအံ့

လက္၀ဲဘက္လက္ျဖင့္..အ၀တ္အထည္တုိ႔ကုိေပၚအံ့

ပူေဆြးသူတို႔ မ်က္ရည္ တုိ႔ကုိသုတ္ေပးအ့ံ)

ဆိုတဲ့စကားေတြဟာ ေဘးမွာတရင္းတႏွီးထိုင္ေန

သလို ေႏြးေထြးလွပါတယ္….လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း

ကိုက္ညီလွပါတယ္…….

သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ၿဖစ္ေပမယ့္  ၿပည္သူနဲ႔ ေႏြးေထြး

ရင္းႏွီးလွပါတယ္…….အတုယူဖိုေကာင္းလွပြတယ္

အစိုးရေတြက ျပည္သူနဲ႔   တသီးတျခားစံ

လွေသာလူတန္းစားတစ္ရပ္ မျဖစ္ဖို႔အေရးၾကီးလွပါတယ္

(  ျပည္သူနဲ႔ တသေဘာတည္းျဖစ္ေသာ၊ ရင္ႏွီးေႏြးေထြးေသာ၊

နီးစပ္ေသာ   ဒီမုိကေရစီ  အစိုးရအဆက္ဆက္ကုိေမ်ွာ္လင့္ရပါတယ္)

အေမရိကန္တရုတ္မွာဆုိ  utubeကေန  ျပည္သူက

အစိုးရကုိေမးေသာ အစီအစဥ္ေတြၾကားသိရပါတယ္

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.