လမ္းဆုံမွာ လမ္းအကုန္လမ္းအခြဲေပပ

တံလ်ွက္ေတြထ။

တြဲလက္ဘုံ

ေနအဟုန္ ေႀကပုံမ်ားကာမွ

ဆုံလာဟန္ ထုိအစရယ္နဲ႕  ဧည့္ၿပန္ခ်ိန္ည ။

ေအာင္ဇင္မင္း

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.